Cc mn chưa gửi điểm:

Khối 6:Tin học (6a-6b).

Khối 7:Ton(7a,7b), Vật l(7a,7b), Hương Giang 7a thiếu điểm HK mn CN.

Khối 8: Vật l(8a,8b), Địa l(8a,8b).

Khối 9: Địa l(9a,9b), Trường Giang 9b thiếu điểm mn Ngữ văn + Vật l.

Cc thầy c Click vo đy để tải bảng tổng hợp điểm để đối chiếu.

Nếu c sự nhầm lẫn trong khu nhập điểm thnh phần cc thầy(c) chỉnh sửa rồi sau đ gửi về

Email: Litpro8x@gmail.com